I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  (dále jen: „GDPR”) je Kristina Duževičová , trvale bytem Bělohorská 159, 636 00 Brno. (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bělohorská 159, 636 00 Brno

email: kristinaduzevic@gmail.com

telefon: +420 732 185 597

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o
  identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
  fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
  identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
  či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
  ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu
  poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší
  objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností
  vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce
  jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
  objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních
  údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému
  individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním
  jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
  vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování
  nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
  vztahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • podílející se na zajištění provozu služeb,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí
  země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních
  údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb /
  cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
  osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo
  na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového
  formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
  údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu
  prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu
  potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že
  je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi
  podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
  stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou
  adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2020.